Archiv pro rubriku: 2013-výsledky projektu

Demografický vývoj počtu cizinců v ZŠ Lupáčova

Na vloženém grafu je velmi dobře patrný trend narůstajícího počtu migrantů a cizinců, kteří přicházejí do ZŠ Lupáčova především ze třetích zemí. Vzhledem k počtu žáků, který se díky silnýmpočtycizinců20022013 populačním ročníkům, v letošním roce zvýšil, je % cizinců v letošním školním roce na úrovni roku minuého. Když ale srovnáme absolutní čísla, musíme konstatovat, že v průběhu posledních dvou let, se počet cizinců v ZŠ Lupáčova zdvojnásobil. Počet cizinců ze zemí Evropské unie zůstává shodný do úrovně jednoho procenta.

V projektu jsme jako srovnávací skupinu však zahrnuli i děti ze smíšených manželství; takových dětí je ve škole k dnešnímu 44.

SFSN – Závěrečná konference projektu SFSN a projektu Etické výchovy

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti číslo 44 prosíme o registraci na adrese  komrsova@lupacovka.cz.

PozvankakonferenceSFSN final

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektů  SO Far  So Near  a Etický profil žáka základní školy Praha 3, Lupáčova 1

Pořadatel:   Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1

Spolupořadatelé:      ÚMČ  Praha 3 – nositel projektu

Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

Socioklima s.r.o.,  Praha 2, Francouzská

Meta  – sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Praha 2, Ječná 17

Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám., Praha 1

Etická výchova o.p.s.,  Malenovice 146, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11

za podpory  Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Datum:   17.prosince 2013

Místo:   Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1, místnost č. 44

Hlavním bodem programu bude seznámení s výsledky projektu a jeho přesah do etické výchovy. Souběžně bude představeny ukázky integračních aktivit v jednotlivých třídách.

Program uveden v příloze.

PozvankakonferenceSFSN final

 

Vizualizace potřeb migranta při vstupu do školy

Migrantiajejichpotreby

Na stránkách EDUIN byl dnes zveřejněn zajímavý dokument infografika – Mentální mapa potřeb nezletilých migrantů při vstupu do školy. Protože jde o velmi podnětný materiál, jehož autorem je i partner naší závěrečné minikonference os. META, zveřejňujeme jej zde. Tento materiál bude také sloužit jako vstupní podklad pro druhý ročník projektu.

vizualizace-pot-eb

Etický profil žáka, program etické výchovy a jeho naplňování ve vazbě na projekt SFSN

Profiletickevychovynaprvnimstupni

Hodnotový profil žáka – etickávýchova2013

 

Součástí školních projektů bylo i 28 hodinové školení pedagogických zaměstnanců školy v otázkách etické výchovy. Jednou z otázek bylo vytváření prosociálních forem chování. Samostatné hodnocení této aktivity na projekt SFSN bude součástí závěrečné konference.  Konference ukázala úzké propojení těchto aktivit.

Uplatnění sociometrických šetření k posouzení integrace cizinců ve třídách

tabulka Využití sociometrických parametrů pro predikci negativních jevů ve

K tomu, abychom mohli objektivně posoudit postavení integrovaného cizince, je nutno v prvé řadě znát celkovou societu třídy. Podrobné vyhodnocení bude zveřejněno po závěrečné konferenci psychologickým týmem vedeným Mgr. Mikulkovou a doc. Chudým. Z pozice ředitele školy uvádíme následující parametry, které umožňují využití získaných výsledků také pro běžnou praxi v preventivní činnosti.

Sociometrickým dotazníkem (podle zadání SOCIOKLIMA) prošlo 90 % tříd. První třídy nebyly tímto způsobem testovány.  Celkem jsme tedy získali odpovědi od 80% všech žáků.

Jednotlivé výstupy tříd (viz grafická příloha) byly porovnány mezi s sebou, ale také individuálně na osobnostní charakteristiky integrovaných žáků a na základě individuálních pohovorů s žákem, rodiči i třídními učiteli.

Prostřednictvím statistické analýzy byly odvozeny jisté závislosti, které lze považovat za obecné a které jsou dobrým vodítkem pro vlastní preventivní práci ve třídách.

Některá zjištění :

  1.    Se stoupajícím vyšším zaměřením třídy na úspěch významně klesá kamarádství ve sledované skupině.
  2. Individuální hodnocení žáka svými spolužáky je jednoznačně dáno jeho chováním, ostatní faktory jako barva pleti, jsou nesignifikantní. To ale neznamená, že v případě problémů se jistá úroveň xenofobních představ rodičů i učitelů nemůže přenést do způsobu reakcí.
  3. Při využití statistických metod lze velmi dobře odvodit limitní hranice parametrů pro jednotlivé skupiny pro následnou psychologickou intervenci ve skupině.
  4. Motivace k úspěchu je významně vyšší u mladších věkových skupin, s přibývajícím věkem klesá.
  5. Z dotazníku vyplývá, že míra násilného chování je nižší, než  se běžně udává pro třídní kolektivy s výjimkou jedné třídy, kde bude zajištěna následná intervence.
  6. Protože vnitřní charakteristika třídy je poměrně podrobná, u každé třídy bude proveden následný rozbor s třídním učitelem a vyhodnocena následná opatření.
  7. Byly vypracovány případové studie u vybraných žáků, ty však vzhledem k malému vzorku, lze identifikovat, proto nejsou předmětem veřejné části prezentace. Obecně lze konstatovat, že v jednom případě je nutná zásadní intervence vzhledem k psychologické charakteristice žáka. U tohoto žáka byla uplatněna významně vyšší individualizace, byl opakovaně podpořen a zapojen i do aktivit, ve kterých ho ostatní žáci odmítali. Dostal tak plnohodnotnou šanci se podílet na všech i vysoce motivačních aktivitách (zahraniční projekt).