SFSN 2018

SFSN – 6. ročník projektu

Stručný popis situace: ZŠ Lupáčova

Vzhledem k její poloze v centru Prahy, rozšířené výuce cizích jazyků a informačních technologií navštěvuje 41 žáků – cizinců. Na základě několika předchozích částí projektu SFSN došlo k lepší spolupráci školy s rodinami žáků – cizinců, jejich aktivní zapojení do projektu (práce na překladech získaných materiálů apod.) přispělo i k přirozenému začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do dětských kolektivů. Žáci – cizinci získali vzhledem k tématům projektu (památky UNESCO, památky a významné osobnosti Žižkova) a všem souvisejícím aktivitám nové informace o regionu, ve kterém žijí, o jeho historii i současnosti. V roce 2017 jsme ještě výrazněji do projektu zapojili rodiny žáků – cizinců, seznamovali jsme se se sporty a deskovými hrami našich zahraničních spolužáků. Předpokládáme, že úsilí, které museli v rámci projektu vyvinout, se odrazí v jejich pozitivním vztahu k České republice a jejím obyvatelům. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v následujícím roce 2018, kdy se zaměříme na významné svátky a tradice v zemích, odkud pocházejí někteří naši žáci. Opět počítáme se zapojením rodin těchto žáků a samozřejmě tříd, které tito žáci navštěvují.
2. Cílová skupina, počty žáků a učitelů zapojených do projektu:

Cílovou skupinu tvoří 41 žáků – cizinců (předpoklad je zapojení alespoň 20 z nich), zprostředkovaně i jejich rodiny, samozřejmě čeští žáci – 6. části projektu se zúčastní cca 300 žáků od 1. do 9. ročníku. Zapojí se přibližně 20 učitelů.
Popis aktivit projektu: Téma: Svátky a tradice v zemích našich spolužáků,

Třídy se seznámí se svátky a tradicemi typickými pro jednotlivé země, všechny aktivity vyvíjené v rámci těchto aktivit zdokumentují (foto, videa, prezentace, plakáty), popisy jednotlivých svátků, zvyků a tradic se žáky – cizinci, jejich rodinami a učiteli cizích jazyků přeloží do několika dalších jazyků. Z tohoto projektu plánujeme 10 výstupů. Souhrnným výstupem bude kalendář zahraničních svátků a tradic.