Španělské svátky

Oruro karneval

Karneval Oruro je náboženský festival v Bolívii, který se datuje do 17. století a koná se každý rok 2. března ve městě Oruro. Původně se jednalo o domorodý festival, který se později stal křesťanskou oslavou. Karneval se skládá z přehlídky, která trvá tři dny a tři noci během čtyřkilometrové cesty do svatyně Virgen del Socavón.

Tohoto karnevalu se účastní více než 48 tanečních skupin, které představí 18 lidových tanců a asi 10 tisíc hudebníků.

Oruro‘s Carnival

The Oruro Carnival is a religious festival of Bolivia that dates back to the 17th century and takes place each year on the 2nd of March in the city of Oruro. Originally it was an indigenous festival that later became a Christian celebration. The carnival consists of a parade that lasts three days and three nights in a four-kilometer route to the sanctuary of the Virgen del Socavón.In this carnival participate more than 48 dance groups that perform 18 folk dances and about 10 thousand musicians.

Carnaval de Oruro

El Carnaval de Oruro es una fiesta religiosa de Bolivia que data del siglo XVII, se realiza el 2 de marzo de cada año en la ciudad de Oruro. Originalmente era una fiesta indígena que posteriormente se convirtió en una celebración cristiana. El carnaval consiste en un desfile que dura tres días y tres noches en un recorrido de cuatro kilómetros hacia el santuario de la Virgen del Socavón.En este carnaval participan más de 48 grupos de baile que presentan 18 danzas folclóricas y unos 10 mil músicos.

Nela Bíbová  VII C

Karolína Šerstněva  VII C

La Tomatina

La Tomatina je pouliční slavnost, která se datuje  od roku 1945. Koná se každoročně ve Španělsku, ve městě Buñol (Valencia), poslední středu v srpnu v den San Juana Bautisty.Tato oslava spočívá v tom, že všichni účastníci po sobě navzájem hází rajčata. Všechna rajčata musí být nejdříve rozdrceny, aby nikdo nebyl zraněn. Doporučuje se, aby účastníci nosili pouze staré oblečení, kterého se po bitvě mohou zbavit. Během této akce se spotřebuje přibližně 150 tun rajčat.

La Tomatina

La Tomatina is a street party dates back to 1945, is held annually in Spain, in the city of Buñol (Valencia), the last Wednesday of August on the day of San Juan Bautista.The party consists of all participants throwing tomatoes at each other. All tomatoes must be previously crushed so that no one is injured. It is recommended that participants wear only old clothes, so that after the battle they can discard it.During this event, approximately 150 tons of tomatoes are consumed.

La Tomatina

La Tomatina es un fiesta callejera que  data del año 1945, se realiza anualmente en España, en la ciudad de Buñol (Valencia), el último miércoles de agosto el día de San Juan Bautista. La fiesta consiste en que todos los participantes se arrojan tomates mutuamente. Todos los tomates deben ser previamente aplastados para que nadie resulte lesionado. Se recomienda que los participantes lleven solo ropa vieja,  para que después de la batalla puedan desecharla. Durante este evento se consumen aproximadamente 150 toneladas de tomates.

Emma Dolečková VII B

Sarah Dvořáková VII B

Denisa Lacinová VII B

Castellers

Castellers je to původní tradice z Valencie ze Španělska z roku 1770, která se datuje od roku 1770. Tato tradice se skládá z lidské věže až 15 metrů vysoké, složené z mužů a žen všech věkových kategorií. Účastníci trénují po celý rok, aby se účastnili soutěží a městských oslav, zejména v měsíci dubnu a listopadu každého roku.

The Castellers

The Castellers is an original tradition of Valencia, Spain, dating from the year 1770. It consists of a human tower of up to 15 meters, composed of men and women of all ages. The participants train throughout the year to take part in competitions and at  the celebrations of the city, especially during the months of April and November of each year.

Los Castellers

Es una tradición originaria  de Valencia, España, que data del año 1770. Consiste en una torre humana de hasta 15 metros,  compuesta de hombres y mujeres, de todas las edades. Los participantes se entrenan durante todo el año para presentarse en competencias y en las fiestas de la ciudad, especialmente durante los meses abril y noviembre de cada año.

Viktorie Pilařová VII B

Vojtěch Doležal VII B

caste
Dia
La Tomatina
Oruro