Uplatnění sociometrických šetření k posouzení integrace cizinců ve třídách

tabulka Využití sociometrických parametrů pro predikci negativních jevů ve

K tomu, abychom mohli objektivně posoudit postavení integrovaného cizince, je nutno v prvé řadě znát celkovou societu třídy. Podrobné vyhodnocení bude zveřejněno po závěrečné konferenci psychologickým týmem vedeným Mgr. Mikulkovou a doc. Chudým. Z pozice ředitele školy uvádíme následující parametry, které umožňují využití získaných výsledků také pro běžnou praxi v preventivní činnosti.

Sociometrickým dotazníkem (podle zadání SOCIOKLIMA) prošlo 90 % tříd. První třídy nebyly tímto způsobem testovány.  Celkem jsme tedy získali odpovědi od 80% všech žáků.

Jednotlivé výstupy tříd (viz grafická příloha) byly porovnány mezi s sebou, ale také individuálně na osobnostní charakteristiky integrovaných žáků a na základě individuálních pohovorů s žákem, rodiči i třídními učiteli.

Prostřednictvím statistické analýzy byly odvozeny jisté závislosti, které lze považovat za obecné a které jsou dobrým vodítkem pro vlastní preventivní práci ve třídách.

Některá zjištění :

  1.    Se stoupajícím vyšším zaměřením třídy na úspěch významně klesá kamarádství ve sledované skupině.
  2. Individuální hodnocení žáka svými spolužáky je jednoznačně dáno jeho chováním, ostatní faktory jako barva pleti, jsou nesignifikantní. To ale neznamená, že v případě problémů se jistá úroveň xenofobních představ rodičů i učitelů nemůže přenést do způsobu reakcí.
  3. Při využití statistických metod lze velmi dobře odvodit limitní hranice parametrů pro jednotlivé skupiny pro následnou psychologickou intervenci ve skupině.
  4. Motivace k úspěchu je významně vyšší u mladších věkových skupin, s přibývajícím věkem klesá.
  5. Z dotazníku vyplývá, že míra násilného chování je nižší, než  se běžně udává pro třídní kolektivy s výjimkou jedné třídy, kde bude zajištěna následná intervence.
  6. Protože vnitřní charakteristika třídy je poměrně podrobná, u každé třídy bude proveden následný rozbor s třídním učitelem a vyhodnocena následná opatření.
  7. Byly vypracovány případové studie u vybraných žáků, ty však vzhledem k malému vzorku, lze identifikovat, proto nejsou předmětem veřejné části prezentace. Obecně lze konstatovat, že v jednom případě je nutná zásadní intervence vzhledem k psychologické charakteristice žáka. U tohoto žáka byla uplatněna významně vyšší individualizace, byl opakovaně podpořen a zapojen i do aktivit, ve kterých ho ostatní žáci odmítali. Dostal tak plnohodnotnou šanci se podílet na všech i vysoce motivačních aktivitách (zahraniční projekt).

Napsat komentář

Back to Top