SFSN 2016

 

bez-nazvuSo far – so near 2016“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

 

 

 

 

 

 

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 1: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Adresa: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

Statutární zástupce

Jméno a příjmení:   Ing. Vladislava Hujová

Funkce:                  starostka městské části Praha 3

Email:                    hujova.vladislava@praha3.cz

Telefon:                  222 116 272

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu

Jméno a příjmení:   Mgr. Viktor Doseděl

Funkce:                  poradce pro národnostní menšiny a cizince

Email:                    viktord@praha3.cz

Telefon:                  222 116 460

 

 STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Základní škola Lupáčova na Praze 3 je vzhledem k orientaci na výuku jazyků  a informačních technologií často vyhledávána rodiči cizinci, kteří do školy zapisují své děti. Na ZŠ Lupáčova dochází v současné době 47 dětí cizinců, přičemž se každoročně zvyšuje počet dětí cizinců především v nižších ročnících. Každou třídu této školy navštěvuje žák-cizinec.

ZŠ Lupáčova se v roce 2016 zaměří na místo života jednotlivých dětí cizinců a většinové společnosti a do projektu budou zapojeny všechny děti cizinci navštěvující školu. Podpory integrace žáků cizinců bude dosaženo poznáváním historie hostitelské země a jejím využitím pro vzájemné poznávání a soužití s vrstevníky z majoritní společnosti.

Projekt bude zaměřen na poznání místa bydliště a místa školy žáka-cizince, tedy MČ Prahy 3, a to prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

Cílem projektu SFSN  je tedy zejména prevence vzniku případných obtíží mezi žáky cizinci a žáky z většinové společnosti a usnadnění začlenění žáků cizinců do majoritní společnosti. Projekt zajistí podporu národní identity všech žáků a u žáků cizinců také afinitu k zemi jejich pobytu. Zároveň se děti budou vzdělávat v oblasti českých reálií a historie a bude docházet ke zlepšení jejich sociokulturní orientace. Projekt má tedy přispět především k možnostem podpory individuálního rozvoje dětí cizinců a k jejich prosazení se ve většinové společnosti.

Cílovou skupinou jsou žáci cizinci ze třetích zemí a jejich spolužáci z většinové společnosti, neboť v rámci projektu č. 3 bude pracováno s žáky celé školy. Předpokladem je, že aktivita podpoří minimálně 35 dětí cizinců ze všech tříd ZŠ Lupáčova. Celkově bude zapojeno 700 žáků školy.

Popis aktivit projektu

Základním atributem ve čtvrtém roce projektu je samostatná aktivní práce dětí cizinců, ale i žáků z většinové populace, na poznávání života v místě bydliště, vytváření vztahu k tomuto místu a ke škole vůbec z hlediska vlastního pohledu na místo bydliště. K tomuto poznání budou sloužit společné vycházky celých tříd při poznávání regionu Prahy 3, společné výstupy na projektovém webu (https://sfsn.lupacovka.cz) a prezentace dětí cizinců v jejich rodném jazyce formou interaktivní mapy MČ Praha 3 v různých jazykových mutacích.

V rámci projektu bude v období od ledna do května 2016 zrealizováno až 27 vycházek všech tříd školy po MČ Praha 3, které budou sloužit jako základní zdroje podkladů pro výstupy žáků. Učitelé připraví pro tyto vycházky materiály (pracovní listy) o důležitých místech a významných osobnostech Prahy 3. Po absolvování vycházek z nich žáci zpracují výstupy (grafické, textové, audiovizuální) odpovídající jejich věku se zvláštním zřetelem na samostatné výstupy žáků cizinců, a to v jejich rodné řeči.

Ve škole bude následně vyhlášena anketa (soutěž) o nejlepší výstup  z vycházek. Na základě vycházek vznikne  interaktivní mapa MČ Praha 3. Celkově se předpokládá vytvoření 40 (grafických, textových, audiovizuálních) prací z pohledu žáků cizinců o MČ Praha 3, a to v různých jazykových verzích.

Učitelé budou pracovat s žáky cizinci a jejich rodinami kvůli korekcím překladů prací dětí do jejich mateřských jazyků a následně výstupy žáků cizinců zpracují jako podklad pro vytvoření interaktivní mapy.

Výstupem projektu bude interaktivní mapa MČ Praha 3 (ve formátu pdf) zahrnující důležitá místa (objekty) a slavné osobnosti této městské části v několika jazykových mutacích, která bude zveřejněna na projektovém webu. Výsledky celého projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci v prosinci 2016 v budově školy.