SFSN 2017

POPIS PROJEKTU
„So far – so near 2017“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova

“Dílčí projekt So Far So Near 2017 je součástí projektu MČ Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU V ROCE 2017

Základní škola Lupáčova na Praze 3 je vzhledem k rozšířené výuce cizích jazyků a informačních technologií často vyhledávána rodiči cizinci, kteří do školy zapisují své děti. Na tuto školu dochází v současné době 39 dětí cizinců, z nichž většina pochází ze třetích zemí.

 

Projekt  navazuje svými aktivitami na projekty realizované v letech 2013 až 2016. Cílem proSjektu v roce 2013 bylo zmapování potřeb a postojů žáka cizince, vytvoření jeho portfolia a stanovení cílů jeho dalšího posunu v oblasti jazykové, kulturní, společenské a psychologické. Zároveň byla mapována situace a sociální klima ve třídách a byla navržena práce s celou skupinou tak, aby integrace žáka cizince probíhala co možné nejsnáze. V roce 2014 se škola zaměřila na podporu národní identity dětí především na 1. stupni a na vzdělávání a změnu postojů pedagogických pracovníků. V roce 2015 žáci 2. stupně poznávali kulturní památky UNESCO v ČR včetně kandidátů na zapsání do seznamu a vytvořili z nich mapu přeloženou do 13 jazykových mutací. V loňském roce děti v rámci projektu poznávaly historii místa svého bydliště a následně vytvořily mapu památek, důležitých míst a slavných osobností Prahy 3 přeloženou do 12 jazyků. Do tvorby map se podařilo zapojit širokou rodičovskou komunitu z Prahy 3. Projekty proto přiblížily českou kulturu nejen dětem, ale i dospělým cizincům.

ZŠ Lupáčova se v roce 2017 zaměří na podporu národní identity žáků cizinců formou prezentace způsobů trávení volného času v zemích světa, ze kterých pocházejí žáci školy či jejich rodiče. Děti se budou v rámci aktivit projektu seznamovat se shodami a odlišnostmi sportovních a deskových her v ČR a v zahraničí. Podpory integrace žáků cizinců bude dosaženo formou vzájemného poznávání her, při nichž děti velmi přirozeně navazují přátelské vztahy navzdory kulturním, sociálním a jazykovým odlišnostem.

Cílem projektu je zejména prevence vzniku případných obtíží mezi žáky cizinci a žáky z většinové společnosti a usnadnění začlenění žáků cizinců do třídních kolektivů i do majoritní společnosti. Projekt tedy zajistí podporu národní identity všech žáků školy. Zároveň se děti budou vzdělávat v oblasti tradic svých zemí původu, volnočasových aktivit v různých státech světa
a zdravého životního stylu.

Cílová skupina – předpoklad
Cílovou skupinou jsou především žáci cizinci ze třetích zemí a jejich spolužáci z většinové společnosti, neboť v rámci projektu č. 5 bude pracováno s žáky celé školy. Předpokladem je, že aktivita podpoří minimálně 25 dětí cizinců ze všech tříd ZŠ Lupáčova. Celkově bude zapojeno cca 600 žáků školy.

Popis aktivit projektu:
Základem projektu bude samostatná aktivní práce zejména dětí cizinců, ale i žáků majoritní společnosti. Žáci každé třídy se nejdříve seznámí se sporty a hrami typickými pro jednotlivé země, odkud pocházejí děti navštěvující
ZŠ Lupáčova. Vyhledají si informace o historii her, zjistí jejich pravidla, nastudují o nich zajímavosti a naučí se je hrát. Tato fáze projektu bude sloužit jako základní zdroj podkladů pro další výstupy žáků.

Žáci poté vytvoří k vybraným hrám informační brožury, které ve spolupráci s učiteli a s rodiči přeloží do svých rodných jazyků. Tyto brožury budou sloužit jako podklad pro vytvoření světové mapy her a sportů.

V závěrečné fázi projektu bude uspořádán v prostorách školy workshop pro žáky, jejich rodiče a učitele, kde si všichni budou moci vyzkoušet hry typické pro danou zemi.

Součástí projektu bude správa a aktualizace webových stránek projektu sfsn.lupacovka.cz. 

dopis_SFSN hry
Back to Top