SFSN 2020 – Světové pamětihodnosti UNESCO

Charakteristika projektu

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU – SFSN (So Far So Near) 8.

Stručný popis situace:

ZŠ Lupáčova vzhledem k její poloze v centru Prahy, rozšířené výuce cizích jazyků a informačních technologií navštěvuje 56 žáků – cizinců. Na základě sedmi předchozích částí projektu SFSN došlo k lepší spolupráci školy s rodinami žáků – cizinců, jejich aktivní zapojení do projektu (práce na překladech získaných materiálů, organizace workshopů…) přispělo i k přirozenému začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do dětských kolektivů. Žáci – cizinci získali vzhledem k počátečním tématům projektu (památky UNESCO, památky a významné osobnosti Žižkova) a všem souvisejícím aktivitám nové informace o regionu, ve kterém žijí, o jeho historii i současnosti. V roce 2019 jsme opět velmi úspěšně do projektu zapojili rodiny žáků – cizinců, seznamovali jsme se s dětskými knihami, které jsou populární v zemích zahraničních spolužáků, a s jejich autory. Předpokládáme, že úsilí, které žáci cizinci a jejich rodiny v rámci projektu vyvinou, se odrazí v jejich pozitivním vztahu k České republice a jejím obyvatelům. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v následujícím roce 2020, kdy se v rámci podpory polytechnické, environmentální a multikulturní výchovy zaměříme na významné světové stavby ze zemí zahraničních žáků zapsané do světového dědictví UNESCO. Opět počítáme se zapojením rodin těchto žáků a samozřejmě tříd, které tito žáci navštěvují. 8. část projektu SFSN ponese název „Významné stavby světového dědictví UNESCO v zemích našich zahraničních spolužáků“. 2. Cílová skupina, počty žáků a učitelů zapojených do projektu: Cílovou skupinu tvoří 56 žáků – cizinců (předpoklad je zapojení alespoň 20 z nich), zprostředkovaně i jejich rodiny, samozřejmě čeští žáci – 8. části projektu se zúčastní cca 300 žáků od 1. do 9. ročníku. Zapojí se přibližně 20 učitelů. 3. Popis aktivit projektu: Téma: „Významné stavby světového dědictví UNESCO v zemích našich zahraničních spolužáků“ Třídy se seznámí s významnými stavbami v zemích zahraničních spolužáků, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO, uspořádají workshopy o historii a architektuře se zvolenými stavbami související, pořídí z nich fotodokumentaci, prezentace a záznamy o činnostech třídy v jejich průběhu. Hlavním výstupem bude společná tvorba 3D modelů vybraných staveb ve třídách zapojených do projektu. Výstupů v podobě 3D modelů plánujeme 10. Modely se stanou součástí školní výstavy modelů, výstava modelů bude také nabídnuta ke zhlednutí veřejnosti v Informačním centru MČ Praha 3. Dalšími výstupy budou Atlas a mapa světových architektonických památek UNESCO s popisy a překlady do několika jazyků. I tato část projektu bude mít vlastní webové stránky sfsn.lupacovka.cz.

Back to Top