SFSN 2013

A.    Stručný popis projektu – 2013

Usnadnění integrace žáků ZŠ Lupáčova do prostředí  školy, mezi spolužáky, do komunity a země pobytu

Základním atributem projektu není jen integrace a podpora českého jazyka, ale spíše individualizace řešení životních situací žáků prostřednictvím individuálního kouče v rámci obdobného programu peer to peer tak, aby žákům školy byla poskytována soustavná celoroční podpora ve všech situacích, se kterými se mohou v rámci začleňování setkat. Přestože vzhledem k dotaci jde o projekt krátkodobý, individuální konzultace budou dále poskytovány i po ukončení čerpání dotace formou grantu školy.

A.1. Stručný popis situace:

Základní škola, Praha 3, Lupáčova je orientována na výuku jazyků a informačních technologií. Vzhledem ke spádovosti pro celou oblast Praha 3 je velmi často vyhledávána
i zákonnými zástupci žáků, kteří mají na území ČR povolen pobyt ve všech jeho formách, případně zákonnými zástupci žáků, kteří jsou občany České republiky, ale jejich znalost českého jazyka, a tedy proces integrace je do značné míry ztížen.  Počet žáků k 10. 3. 2013 je 44, tj. 7 %.

Za stávající situace byly až doposud využívány běžné programy. Žáci byli integrováni podle svých znalostí jazyka se všemi problémy, které včleňování může přinést. Nebyly využity žádné speciální programy ani dotace. Přesto byla integrace vedena poměrně efektivní cestou.

Škola má dobré zkušenosti s projektovou výukou. V poslední době se pod záštitou České komise UNESCO podílí na projektu„Děti jako my 2012″.  Dále pak škola patří do škol ASP UNESCO net
a v mezinárodní spolupráci má partnery po celém světě. V poslední době realizuje multilaterární projekt „Explore Explain Express” s celou řadou škol ve světě, zejména se podílí na multikulturní výchově žáků. Připraven je velký projekt Comenius pro 13 zemí „EuropebeyondBorders”, nedávno zástupci školy uspořádali partnerskou návštěvu v muslimské školy v Malajsii (únor 2013). Je zřejmé, že se zkušenosti z těchto projektů mohou pozitivně odrazit na integračním projektu, který je předložen níže.

A.2. Cílová skupina:

Žáci z třetích zemí, kteří jsou integrováni v běžných třídách na ZŠ Lupáčova. Do projektu bude zahrnuto minimálně 30 dětí, jejichž zákonní zástupci projeví o projekt zájem.

 

Projekt nepředpokládá pravidelnou výuku žáků, není tedy možné stanovit přesný počet hodin. Předpokládá však splnění cíle u všech zařazených žáků.

 

Minimální počet žáků  –    30

Minimální počet individuálních map v oblasti jazykové, společenské, psychologické, kulturní – 30

Minimální počet individuálních portfolií – 30

 

A.3. Popis aktivit projektu

 

A3.1. Mapování

S každým žákem, jehož zákonní zástupci budou s projektem souhlasit, bude vytvořena zvláštní „mapa potřeb” z oblasti jazykové, kulturní, společenské a psychologické. Bude stanovena úroveň jazyka podle evropského portfolia a stanoveny roční cíle jeho „posunu” k vyšším dovednostem či zařazení do vyššího jazykového stupně.

A3.1.1. Mapa vnímání postojů Součástí mapování v této úrovni bude zároveň mapa vnímání postojů vrstevníků žáka ve vazbě na kulturní zvláštnosti žáka, jeho postavení ve třídě a strukturovaný návrh práce s celou integrační skupinou.

A3.2. Portofolio – Individuální cíle u jednotlivých žáků a jejich slučování podle stejných potřeb tak, aby byly vytvořeny homogenní skupiny. Individuální program bude vždy obsahovat 4 portfoliové složky pro specifickou oblast jeho integrace. Každá složka bude obsahovat část obecnou (stanovení cílů), realizační (4 portfolia k denním situacím) a evaluační (hodnocení).

A3.3. Evaluace Průběžně budou hodnoceny úkoly (portfolio žáka) a poté následně stanoveny další dílčí cíle.

A3.4. Konference Uspořádání závěrečné veřejné konference, jejímž úkolem by mělo být porovnání výstupů jednotlivých portfolií navzájem.

Konference by proběhla na závěr první části projektu v prosinci 2013 jako veřejná prezentace v prostorách školy, která je nadstandardně vybavena projekční technikou. Konference by proběhla pro 30 účastníků zejména ze strany odborné veřejnosti a škol MČ Praha 3, které se potýkají se stejnými problémy. Součástí konference by byla i vlastní vystoupení žáků, kteří by
o problémech své integrace a vzájemném sžívání se s vrstevníky pohovořili buď samostatně, nebo formou řízeného rozhovoru.

A3.5. Webové stránky projektu Součástí projektu budou webové stránky s otevřeným blogovacím (glogovacím) schématem, které budou ve veřejné části mapovat průběh celého projektu, v části interní pak prostřednictvím žákovských “avatarů” budou sdílet své zkušenosti, přání a dostanou příležitost se graficky vyjádřit k tomu, jak se jim v podmínkách integrace na naší škole žije. Uvedený modul bude pod vedením učitele tak, aby tento vysoce efektivní nástroj (okamžitá komunikace) umožňoval i rozvoj českého jazyka.

Prezentace1

 

Napsat komentář

Back to Top