SFSN2014

A. Stručný popis projektu – II. rok  2014

Usnadnění integrace žáků ZŠ Lupáčova do prostředí školy, mezi spolužáky, do komunity a země pobytu

Základním atributem projektu není jen integrace, ale v druhém roce projektu řešení problematických oblastí z hlediska integrace. Těmi není na ZŠ Lupáčova vlastní příchod migranta, protože jde převážně o děti II.generace (toto označení je využito z výzkumné zprávu VUPS z roku 2011). Věším problémem se jeví otázky
1. podpory národní identity těchto žáků, jejich seberealizace
2. podpora národní identity většinové společnosti
3. podpora nexenofobního vnímání integrace ze strany učitelů .

A.1. Stručný popis situace – Východiska
V roce 2013 na podzim došlo k zmapování situace cizinců na základní škole, Praha 3. Výsledky byly prezentovány na výstupní konferenci dne 17.12. Materiály jsou publikovány na https://sfsn.lupacovka.cz včetně komplexních závěrečných zpráv.
Výsledky sociometrického šetření jsou vneseny do preventní práce jako podklad pro řešení celkové situace tříd. Z uvedeného hlediska podobné měření splnilo vše beze zbytku. Bude jich využito v rámci preventivní práce a při činnosti výchovných poradců. V projektu 2013 se ukázalo, že větším problémem jsou výše zmíněné oblasti.
A.2. Cílová skupina:
Třídy prvního stupně a v nich integrování žáci včetně všech cizinců – i těch, které lze označit dětmi II. generace. Do projektu bude zahrnuto minimálně 30 dětí. Vlastní výstupy jsou popsány v následující části.  V roce 2014 je však měřitelným výstupem počet projektových dní a podíl zapojení jednotlivých žáků.
Projekt je prioritně zaměřen na první stupeň, protože na II. stupni se realizuje celá řada velkých projektů evropského rozsahu, které svou podstatou směřují k poznávání diversity různých etnik Evropy.

A.3. Popis aktivit projektu

A3.1. Cílová skupina žák – migrant
Žáci stejné národnosti bez rozdílu věku v rámci I. stupně připraví projektovou dokumentaci o své zemi, etniku, zvycích a představí ho v paralelních třídách. Výstupy budou sloužit jako dokumentace projektu. Realizace proběhne ve dvou skupinách:
1-2. třída výukové objekty s podporou učitele využitelné ve všech třídách prvního stupně
3-5. třída 4 projektové dny v průběhu roku s danou tématikou
A3.2. Cílová skupina žák většinové společnosti – národní identita
Žáci s českou národností připraví rovnocenně ve svých třídách výstupy spojené s českými zvyky a tradicemi, s tím, na co jsou pyšní. Realizace proběhne opět ve dvou skupinách.

A3.3. Cílová skupina – učitel – elearningový kurz (spolupráce ÚSTR)
E-learningový kurs informuje o proměnách konceptu národní identity v novodobých evropských dějinách a problémům jak s otázkou identity pracovat ve škole. Národní identita prošla od počátku 19. století řadou proměn, vedle západoevropské tradice formování státních národů na základě společně sdílených hodnot (občanský princip) se ve střední Evropě formovala tradice etnického národa založeného primárně na jazykové sounáležitosti. Současné koncepty národní identity se hlásí spíše k západoevropským tradicím, nicméně v české kulturní paměti je zafixována „středoevropská“ tradice etnického češství. Jak ovšem do takto pojatého konceptu začlenit „jiné“ děti? A jak děti ze smíšených manželství? A děti cizinců, které se narodily v České republice? V rámci kursu budou nejen analyzovány jednotlivé koncepty a ilustrovány problémy, které nová multikulturní situace generuje, ale pokusí se v interakci mezi lektory a účastníky diskutovat možná řešení. Důraz bude kladen především na diskusi, cílem kursu není předložení „jediného správného řešení“, ale otevření tématu a zpochybnění zdánlivě samozřejmých skutečností. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze. Kurzem projde nejméně 30 pedagogických pracovníků školy. Východiskem tohoto kurzu bude prezentace závěrečné konference Mgr. J. Pinkase. (Zde na odkazu)

A3.4. Webové stránky projektu

Součástí projektu budou webové stránky s otevřeným blogovacím (glogovacím) schématem, které budou ve veřejné části mapovat průběh celého projektu.
A 3.5. Minikonference Ve stejném termínu jako v letošním roce (prosinec 2014) bude uspořádána minikonference k celkovým výsledkům projektu.
Projekt nepředpokládá pravidelnou výuku žáků, není tedy možné stanovit přesný počet hodin. Předpokládá však splnění cíle u všech zařazených žáků.

Minimální počet žáků  migrantů –    30
Minimální počet tříd, ve kterých bude projekt realizován – 15
Minimální počet učitelů vstupujících do elearningu – 30
Minimální počet absolventů kurzu – 20

B. Časový harmonogram projektu

Vzhledem k tomu, že jde o navazující projekt, je realizován v delším časovém období než prvotní mapování.  V ideálním případě by se realizoval opakovaně a vývoj žáků a jejich začleňování by se sledovalo v delším časovém prostoru.
Vzhledem k charakteru, době a určení projektu bude projekt využit převážně na prvním stupni. Z uvedeného důvodu jsou členy týmu především pedagogičtí pracovníci této předmětové skupiny.

C. Personální zajištění dílčího projektu

C.1. Milan Hausner Ing – ředitel školy. Nositel celé řady grantů (viz webové stránky školy uvedené výše). Zkušený pedagogický pracovník, lektor DVPP a autor celé řady publikací v oblastí informačních technologií. Jeho rolí v projektu bude především vytvoření vhodných dokumentačních
a prezentačních nástrojů projektu. Vedením projektu je pověřen ředitel školy.
C.3. Včelová Tereza Mgr. – učitel I. stupně. Pedagogický pracovník se znalostí zahraničních teritoríí, dobrovolný pracovník v celé řadě zahraničních misí schopný efektivně pracovat na svěřeném úkolu.
C.4. Martin Počta – editor webu a administrator webové stránky odpovědný za editace webu
C.5. Jaroslav Pinkas (USTR) – lektor a autor elearningového kurzu.
C.6. třídní učitelé – tento projekt je nemyslitelný bez zapojení všech učitelů prvního stupně (19)

SFSNtabulka2

Napsat komentář

Back to Top